Bloemrijke graslanden

Veenweiden zijn rijk aan bijzondere natuur, een product van onze cultuurgeschiedenis. Veel planten en dieren komen nergens anders voor. Weidevogel- of bloemrijke graslanden zijn een kenmerkend natuurtype. Weidevogels, vooral de pulletjes, zitten er graag in vanwege de talloze insecten die op de kruiden afkomen. Dit kruidenrijke grasland ontstaat alleen op spaarzaam bemeste, natte graslanden. Het gras groeit traag, maar de kruiden des te beter. Dus meer variatie: een verbetering van de noodzakelijke biodiversiteit. Kruidenrijk gras is goed voor de koeien. Het draagt bij aan een betere weerstand en gezondheid.

Om het areaal aan bloemrijke graslanden te vergroten kunnen landbouwgronden een blijvende natuurbestemming krijgen en als zodanig worden ingericht en beheerd. Het Streekfonds wil projecten steunen, die leiden tot omzetting van landbouwgronden in natuur.

In samenwerking met de agrariërs moet ook het beheer en de inrichting van landbouwgronden worden aangepast voor verbetering van de weidevogelleefgebieden. Dat vergt mogelijk een verhoging van de waterstanden. Om het land met een hogere waterstand bewerkbaar te houden, moeten misschien dammen en kavelpaden worden aangelegd. Daarnaast kunnen meer natuurvriendelijke oevers en plas-dras gebieden worden gemaakt waar de vogels kunnen foerageren. Verbetering van het leefgebied voor weidevogels is belangrijk, want de weidevogelpopulaties zijn sterk afgenomen. Ondanks die afname is Noord-Holland nog steeds één van de provincies met de hoogste weidevogeldichtheid. “Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor deze populaties en op ondersteuning van speciaal op weidevogels afgestemd beheer”, zegt de provincie Noord-Holland in het Natuurbeheerplan 2016. De provincie spreekt zelfs van een internationale verantwoordelijkheid.


Share