Duurzame landbouw

De manier van landbouw is van wezenlijk belang hoe de natuur en ons landschap er nu en in de toekomst uit zal gaan zien én voor het behoud van de biodiversiteit. Er zijn talloze initiatieven om de landbouw te verduurzamen, waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van de fysieke omgeving en waarbij in de natuur levende dieren en planten worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Voor behoud van het veen is het van belang dat waterstanden worden verhoogd. Een bijkomend voordeel is dat daardoor de uitstoot van broeikasgassen, die vrijkomen bij veenverbranding, afneemt.


Share