ANBI

Naam instelling Stichting Streekfonds Waterland
Fiscaal nummer 8552.96.276
Postadres Uitdammer Dorpsstraat 3, 1154 PR Uitdam
Doelstelling De stichting heeft ten doel:

a. Het opzetten, in stand houden en beheren van een fonds ten behoeve van de instandhouding van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Waterland voor wat betreft het grondgebied van de gemeenten Amsterdam (Landelijk Noord), Waterland en Edam-Volendam, hierna te noemen: ”Streekfonds”;

b. Het verwerven van fondsen ten behoeve van het Streekfonds en het stimuleren van het gebruik door organisaties, en bedrijven van Streekrekeningen;

c. Het beschikbaar stellen van gelden uit het fonds ten behoeve van projecten die natuur, landschap en cultuurhistorie in het gebied Waterland;

d. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan De stichting Streekfonds Waterland is jong. Het beleid is in deze fase dan ook gericht op het scheppen van de voorwaarden die opbloei mogelijk maken. De primaire opgave is het verwerven van fondsen. Daarnaast wil het streekfonds aanjager zijn van projecten die binnen haar doelstelling vallen. Het verwerven van fondsen langs de klassieke route, die van de streekrekening, is vanwege de lage rente lastig. Toch zal deze vorm van werving de volle aandacht krijgen. De rente zal niet eeuwig zo laag zijn, en, belangrijker, een stabiele relatie met het locale bedrijfsleven zal bijdragen aan de stabiliteit en worteling van het fonds in de gemeenschap. Het is immers onze eigen leefomgeving waarvoor het streekfonds de aandacht vraagt. Bestuur en ambassadeurs zullen dan ook bedrijven en organisaties benaderen met het verzoek gebruik te gaan maken van de streekrekening.

Het fonds is er om projecten te faciliteren. Dat zal in eerste aanleg vooral in de vorm van aanjagen, enthousiasmeren en katalyseren dan in een ruime cofinanciering zijn beslag krijgen. Immers “de pot” is nog maar matig gevuld. Maar ook immateriële steun in de vorm van advies en bemiddeling zijn belangrijk en kunnen zonder voorbehoud verleend worden.

Tenslotte ziet het fonds ook een taak in het initiëren van projecten, zij het vooral als “radertje” in het
dynamische geheel van burgers en organisaties die zich bezig houden met het behoud van Waterland. Bijna iedereen die woont of werkt in Waterland onderschrijft dat belang. Het fonds ziet het als taak deze burgers, bedrijven en organisaties te binden. In het belang van een mooi, landelijk en open Waterland voor iedereen.

Functie bestuurders Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden. Uit het bestuur wordt een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen.
Namen van de bestuurders Dhr. H.P. Abma, voorzitter

Dhr. S. Groen, secretaris

Dhr. L.H.T. Mol, penningmeester

Dhr. K. Roos, lid

Mevr. C.G.M. Neppelenbroek, lid

Beloningsbeleid De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.
Verslag uitgeoefende activiteiten Op 22 april 2016 heeft de feestelijke aftrap van het Streekfonds plaatsgevonden tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de kerk van Broek in Waterland.
Financiële verantwoording De stichting is op 23 juni 2015 opgericht. In 2015 zijn er geen financiële mutaties geweest. 2016 zal het eerste jaar worden waarover een financiële verantwoording zal worden afgelegd.

Monnickendam, 30 juni 2016

Share