Criteria

Voor het toekennen van projectgelden uit het Streekfonds zijn criteria opgesteld. De criteria hebben het karakter van richtlijnen en hoeven niet allemaal van toepassing te zijn. Projectvoorstellen worden aan de volgende criteria getoetst:

 • Het project heeft te maken met de inrichting, het beheer of de ontwikkeling van het landschap in Waterland.
 • De uitvoering van het project leidt tot het behoud en/of de versterking van de kwaliteiten van Waterland op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie of de beleving daarvan.
 • Het project levert zichtbare resultaten op.
 • Het project levert een maatschappelijk voordeel op en strekt verder dan het privébelang van de aanvragers.
 • Het project leidt tot versterking van de recreatieve mogelijkheden zonder de kwaliteiten van het gebied (rust, ruimte en openheid) in gevaar te brengen.
 • Het project draagt bij aan kennis over en bekendheid met het landschap in Waterland.

Aanvullende voorwaarden

 • Het Streekfonds financiert maximaal 50% van de totale projectsom. Aanvragers
  kunnen de eigen bijdrage ook leveren in de vorm van werkzaamheden voor
  bijvoorbeeld onderhoud. Het project komt niet in aanmerking voor subsidies van
  overheden.
 • Het project moet nog worden uitgevoerd.
 • Het project heeft een inzichtelijke begroting.
 • Bijdragen zijn in principe eenmalig. De mogelijkheid bestaat echter de bijdrage
  gedurende meerdere jaren te verstrekken, bijvoorbeeld om een noodzakelijke investering mogelijk te maken waarvoor het nodig is dat de middelen voor meer jaren beschikbaar zijn.
 • De ontvanger maakt schriftelijk een nauwkeurige en gedetailleerde verantwoording
  van inkomsten en uitgaven verband houdende met het project. Het Streekfonds heeft het recht deze te controleren. Op haar verzoek zal de ontvanger daarvan een kopie verstrekken.
 • De ontvanger van de bijdrage verplicht zich tot het meewerken aan het geven van
  publiciteit aan en het rapporteren over de besteding en de uitvoering.
 • Projectvoorstellen dienen een duidelijke planning te hebben. De doelen moeten binnen afzienbare tijd kunnen worden gerealiseerd.
Share