Procedure en toekenning

  • De aanvraag moet voldoen aan de criteria en voorwaarden van het Streekfonds. Een projectaanvraag die aan de criteria voldoet, kan daaraan echter geen rechten ontlenen, omdat een aanvraag ook om andere redenen kan worden afgewezen.
  • Een aanvraag kan worden  ingediend via info@waterlandfonds.nl
    De aanvrager kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
  • Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend. Aanvragers dienen zich er echter van te vergewissen dat het bestuur jaarlijks drie keer bijeenkomt (in januari, mei en september) om projecten goed of af te keuren. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien deze vóór 1 januari, 1 mei of 1 september schriftelijk en compleet is ingediend.
  • De honorering of afwijzing van een aanvraag wordt schriftelijk meegedeeld. Indien de aanvraag is gehonoreerd, wordt in de brief aangegeven wanneer u de toegezegde subsidie dan wel eventuele voorschotten kunt verwachten en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.
  • De aanvrager zal het bestuur schriftelijk tijdig informeren over het (mogelijk) niet halen van de planning of van een inhoudelijke wijziging van het project. Dan zal de ontstane situatie worden besproken. Het Streekfonds is gerechtigd de toekenning met terugwerkende kracht te annuleren en eventuele subsidies/voorschotten zullen door de ontvanger worden terugbetaald.
  • Aanvrager dient binnen drie maanden na de afronding van het project verslag te doen
    van de uitvoering van het project, de bestedingen te verantwoorden en de behaalde doelen te evalueren. Ingeval de bestedingen lager zijn dan begroot, zal het Streekfonds de verleende subsidie bijstellen en dienen eventuele voorschotten te worden terugbetaald.
Share